Regulamin e-BOK Centrali Spółki PGE Obrót S.A.
 
§ 1
Postanowienia ogólne
1.    Niniejszy Regulamin e-BOK określa zakres, zasady i rodzaj świadczenia usług drogą elektroniczną przez Centralę Spółki PGE Obrót S.A. oraz warunki udostępniania i  korzystania z systemu teleinformatycznego obsługującego Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta e-BOK.
2.    e-BOK - Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta – serwis teleinformatyczny umożliwiający świadczenie spersonalizowanych usług drogą elektroniczną Odbiorcom Centrali PGE Obrót S.A., w zakresie funkcjonalnym określonym w Regulaminie,
3.    System e-BOK jest dostępny ze strony internetowej www.pge-obrot.pl.
4.    Usługa serwisu teleinformatycznego e-BOK jest bezpłatna.
5.    Rejestrując się w systemie e-BOK Odbiorca potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie zawarte w nim postanowienia.
6.    Korzystanie z usług e-BOK obejmuje:
a.    Dostęp do informacji o stanie zużycia, rozliczeń oraz płatności za energię elektryczną,
b.    Kontakt pocztą elektroniczną z biurem, w którym można zgłaszać pisemne reklamacje i wnioski.
7.    Użyte w Regulaminie e-BOK pojęcia definiuje się następująco:
a.    e-BOK - Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta – serwis teleinformatyczny umożliwiający świadczenie spersonalizowanych usług drogą elektroniczną Odbiorcom Centrali PGE Obrót S.A., w zakresie funkcjonalnym określonym w  Regulaminie,
b.    Hasło – ciąg znaków używany do logowania się w e-BOK w celu uzyskania dostępu do zasobów i funkcjonalności. Hasło może składać się z liter, cyfr i  symboli z uwzględnieniem wielkość liter. Dzięki hasłom dostęp do e-BOK jest zabezpieczony przed osobami trzecimi,
c.    Odbiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca stroną Umowy Kompleksowej Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia Usług Dystrybucji z PGE Obrót S.A. oraz rozliczana z tytułu dostaw energii elektrycznej przez Centralę PGE Obrót S.A.,
d.    Numer kontrahenta – kod numeryczny jednoznacznie identyfikujący Odbiorcę w systemie Handel Max. Kod ten ma format XX-XXX-XXX,
e.    Identyfikator - kod numeryczny tożsamy z numerem kontrahenta - bez znaków minus. Kod ten ma format XXXXXXXX,
f.     PGE Obrót  S.A. - PGE Obrót Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy ul.  8-Marca 6, 35-959 Rzeszów,
g.    Rejestracja w e-BOK - podanie odpowiednich danych z Faktury VAT oraz podanie adresu poczty elektronicznej, mające na celu właściwe powiązanie Odbiorcy z identyfikatorem i hasłem,
h.    Umowa Sprzedaży - aktualna Umowa Kompleksowa Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia Usług Dystrybucji zawarta pomiędzy Odbiorcą a  PGE Obrót S.A., 
i.      Użytkownik - Odbiorca, który zarejestrował się w e-BOK.
§ 2
Zakres usług oferowanych przez e-BOK
W ramach e-BOK oferowany jest Użytkownikom dostęp do następujących informacji i  usług:
1.    Sprawdzanie stanu rozliczeń za zużycie energii elektrycznej,
2.    Informacja o płatnościach,
3.    Wgląd w zestawienie wystawionych faktur,
4.    Weryfikacja odczytów liczników energii elektrycznej,
5.    Wizualizacja zużycia energii elektrycznej w formie wykresu,
6.    Historia wykonanych czynności w e-BOK,
7.    Przeglądanie listy zarejestrowanych usterek,
8.    Kontakt pocztą elektroniczną z biurem, w którym można zgłaszać pisemne reklamacje i wnioski,
9.    Zmiana hasła i adresu e-mail Użytkownika.
§ 3
Warunki korzystania z e-BOK
1.    Użytkownikami e-BOK mogą być tylko Odbiorcy, którzy posiadają aktualną Umowę Kompleksową Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia Usług Dystrybucji z  PGE Obrót S.A oraz są rozliczani z tytułu dostaw energii elektrycznej przez Centralę Spółki PGE Obrót S.A.
2.    Użytkownik korzystający z e-BOK powinien posiadać dostęp do Internetu oraz aktywną skrzynkę poczty elektronicznej.
3.    Użytkowanie e-BOK jest dostępne dla Odbiorcy, pod warunkiem, że spełnione są następujące warunki:
a.    Odbiorca przeprowadził rejestrację w e-BOK poprzez wpisanie odpowiednich danych z Faktury VAT oraz wpisanie adresu poczty elektronicznej,
b.    Odbiorca otrzymał pod podany adres poczty elektronicznej link aktywujący, przy pomocy którego, utworzył hasło do systemu,
c.    Odbiorca zalogował się do systemu e-BOK, podając swój identyfikator i  utworzone hasło.
4.    Szczegółowy sposób realizacji rejestracji i logowania zawiera Instrukcja rejestracji i  logowania do e-BOK dostępna na stronie Internetowej z logowaniem do e-BOK.
§ 4
Zasady korzystania z e-BOK
1.    Dostęp do e-BOK uzyskuje się po weryfikacji Użytkownika na podstawie identyfikatora i hasła, które podaje się przy logowaniu.
2.    Czterokrotne błędne wprowadzenie hasła spowoduje zablokowanie dostępu do funkcjonalności e-BOK. Aby odzyskać funkcjonalność, system zaproponuje ponowną rejestrację.
3.    W przypadku zapomnienia hasła, Użytkownik może skorzystać z opcji zapomniałem hasła, która znajduje się na stronie logowania. Uaktywniając tę opcję Użytkownik wpisuje swój identyfikator oraz adres e-mail, pod którym otrzyma wiadomość z nowo wygenerowanym przez system informatyczny hasłem. Hasło to można zmienić logując się do e-BOK nowo wygenerowanym hasłem i wybierając z menu pozycję zmień  hasło  / email.
4.    Użytkownik jest zobowiązany do zabezpieczenia hasła przed dostępem osób trzecich.
5.    Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikające z  dostępu do e-BOK przez osoby niepowołane, które w jakikolwiek sposób weszły w posiadanie jego identyfikatora lub hasła.
6.    Wszelkie operacje wykonywane przez Użytkownika są rejestrowane i mogą być przeglądane w historii czynności w e-BOK.
7.    Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego wylogowania się z e-BOK po zakończeniu jego użytkowania.
8.    PGE Obrót S.A. zobowiązuje się do usunięcia Użytkownika z listy użytkowników e-BOK na każde jego żądanie.
9.    W przypadku rozwiązania Umowy Sprzedaży niezwłocznie zablokowany zostanie dostęp Użytkownika do e-BOK.
§ 5
Zablokowanie dostępu do e-BOK
1.    PGE Obrót S.A. zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu do e-BOK Użytkownikowi w przypadku ujawnienia osobom trzecim hasła lub łamania powszechnie obowiązującego prawa, norm społecznych i zasad etycznych.
2.    PGE Obrót S.A. może czasowo ograniczyć dostęp do e-BOK, jeśli wymagają tego względy techniczne, bezpieczeństwa lub inne okoliczności niezależne od PGE Obrót S.A. Ograniczenie zostanie zniesione po usunięciu przyczyn niedostępności. W  takich przypadkach PGE Obrót S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia dostępności do e-BOK i ich ewentualne skutki.
§ 6
Wyłączenie z odpowiedzialności za szkody
1.    Informacje uzyskane za pośrednictwem e-BOK nie mogą stanowić wyłącznej podstawy roszczeń z tytułu postanowień Umowy Sprzedaży, a w szczególności błędnych rozliczeń. PGE Obrót S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji uzyskanych za pośrednictwem e–BOK.
2.    Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa PGE Obrót S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:
a.    wykorzystaniem identyfikatora, hasła przez osoby trzecie,
b.    nienależytą jakością transmisji, przerwą w łączności, przerwą w dostawie prądu, modyfikacją transmisji, uszkodzeniem lub wadą urządzeń telekomunikacyjnych oraz systemów zasilania sprzętu komputerowego, awarią sieci telekomunikacyjnej, przerwaniem połączenia w trakcie pracy, działaniem osób trzecich, przerwami spowodowanymi koniecznością bieżącej konserwacji, wirusami komputerowymi lub innymi programami destrukcyjnymi,
c.    działaniami siły wyższej, przez które rozumie się zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia, a w przypadku ich przewidzenia niemożliwe do zapobieżenia, zdarzenia, którym PGE Obrót S.A. nie mogło się przeciwstawić, stanowiące przeszkodę do wykonania lub należytego wykonania pracy.
§ 7
Postanowienia końcowe
1.    Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.    Rozszerzenie funkcjonalności e-BOK o nowe usługi nie stanowi zmiany Regulaminu.
3.    PGE Obrót S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany procedur Obsługi Użytkowników.
4.    PGE Obrót S.A. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu e-BOK.
5.    PGE Obrót S.A. przyjmuje zgłoszenia i reklamacje oraz udziela wszelkich informacji w zakresie stosowania e-BOK w siedzibie Biura Obsługi Klienta właściwego terytorialnie dla danego Użytkownika lub za pośrednictwem e-BOK.
6.    W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa.